034-355570
sport index

เกี่ยวกับกองบริหารการกีฬา ท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม

ประวัติ

กองบริหารการกีฬา ท่องเที่ยว และศิลปวัฒนธรรม เดิมเป็นหน่วยงานมีชื่อว่า "หน่วยกีฬา" สังกัดกับงานกิจการนิสิตกองบริการการศึกษา(กำแพงแสน) ซึ่งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า หน่วยกีฬาเป็นหน่วยงานที่ต้องดูแลรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับการกีฬาในทุกระดับ รวมทั้งการดูแลรับผิดชอบสนามกีฬาทั้งหมด จึงได้นำเสนอมหาวิทยาลัยขอเปลี่ยนจากเดิม หน่วยกีฬา มาเป็น “ศูนย์กีฬา กำแพงแสน” โดยให้มีฐานะเทียบเท่ากับกอง ทั้งนี้โดยประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายใน สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน เพิ่มเติมประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2547 ปัจจุบันเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2545.


ปรัชญา

ส่งเสริมด้านสุขภาพ พัฒนาศักยภาพการกีฬา


พันธกิจ

พัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬาให้สูงขึ้น โดยเน้นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ รวมถึง การนำเทคโนโลยี เข้ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและบริหารงาน ส่งเสริมความรู้ด้านกีฬาและการรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง มีความพร้อมในการบริการ ส่งเสริมนิสิต บุคลากรและบุคคลทั่วไป ให้มีศักยภาพทางด้านสุขภาพร่างกายที่ดี


วิสัยทัศน์

ศูนย์กีฬา กำแพงแสน เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมการกีฬา ขั้นพื้นฐาน กีฬาเพื่อสุขภาพ กีฬาเพื่อมวลชน เพื่อให้นิสิต บุคลากร ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกาย เพื่อพัฒนาความสามารถด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม ให้เป็นผู้มีศักยภาพที่ดีในสังคม


วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา ให้เป็นไปตามหลักสูตรที่กำหนดไว้

2. เพื่อให้บริการสถานที่กีฬา อุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของนิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป

3. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมกีฬาที่เกี่ยวข้องกับนิสิต บุคลากร และชุมชน

ติดต่อ

กองบริหารการกีฬา ท่องเที่ยว และศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร 034-355570

sport index