034-355570
กองบริหารการกีฬา ท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม

งานท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม

บุคลากรงานท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม กำแพงแสน

รศ.น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์

รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน

รศ.ดร.ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
กีฬาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วิทยาเขตกำแพงแสน

นายชูโชค ชูเจริญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
ผู้อำนวยการกองบริหารการกีฬา ท่องเที่ยว
และศิลปวัฒนธรรม

นางสาวจรินทร์ญา ถาวรนิตยกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
หัวหน้างานท่องเที่ยว และศิลปวัฒนธรรม

นางสาวพัชรินทร์ อินทรโฆษิต

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายกฤษณล โมกขะสมิต

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวจุฬาลักษณ์ เจริญสุข

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชำนาญการ
sport index