034-355570
sport index

การขอใช้สนามกีฬา

ข้อกำหนดการข้อใช้สนามกีฬาเพื่อการจัดการแข่งขัน


1. การขอใช้สนามกีฬาเพื่อจัดการแข่งขัน ให้ยื่นคำขอเพื่อให้หัวหน้าศูนย์ป้องกันและโรคติดต่ออำเภอกำแพงแสน (นายอำเภอ) พิจารณา อนุญาตตามความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขกำหนด

2. แนบเอกสารข้อกำหนด/วิธีการในการป้องกันควบคุมโรคฯ แนบเอกสารขออนุญาตและขอใช้สนามกีฬา

3. การจัดการแข่งขันประเภทสนามกีฬากลางแจ้งสามารถมีผู้ชมได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของความจุสนามกีฬา

4. การาจัดการแข่งขันประเภทกีฬาในร่มสามารถมีผู้เข้าชมได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของความจุสนามกีฬา

5. สามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้ไม่เกินเวลา 21.00 น.

6. ผู้จัดการแข่งขันต้องจัดให้มีสถานที่ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอ

7. ผู้จัดการแข่งขันต้องจัดให้มีมาตราการคัดกรองอุณหภูมิ และอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัดสำหรับผู้เข้าชม และนักกีฬาทุกท่าน ตาม มาตราการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

8. นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้เข้าชมการแข่งขัน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องดาวห์โหลดและติดตั้งแอปพริเคชั่น "หมอชนะ" บนสมาร์ทโฟน และ ยินยอมเปิดการแชร์ตำแหน่ที่ตั้ง (Location) ตลอดเวลาที่อยู่จังหวัดนครปฐม

9. ผู้จัดการแข่งขันต้องควบคุมและดูแลผู้เข้าร่วมการแข่ง ผู้ตัดสิ เจ้าหน้าที่ทีม ผู้ชม ผู้ติดตาม รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนให้สวมหน้ากากอนามัย และ เว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร เสมอตลอดเวลาการแข่งขันและอยู่ในสนาม ยกเว้นขณะแข่งขัน เฉพาะนักกีฬา

10. ผู้ขอใช้สนามกีฬาในการจัดการแข่งขันต้องส่งรายชื่อผู็เข้าร่วมการแข่งขัน และแสดงรายละเอียดการรับวัคซีนตามที่กระทรวงสาธารณสุข กำหนด

ติดต่อ

กองบริหารการกีฬา ท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร 034-355570

sport index