034-355570
กองบริหารการกีฬา ท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม

งานกีฬา

บุคลากรงานกีฬา กำแพงแสน

รศ.น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์

รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน

รศ.ดร.ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
กีฬาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วิทยาเขตกำแพงแสน

นายชูโชค ชูเจริญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
ผู้อำนวยการกองบริหารการกีฬา ท่องเที่ยว
และศิลปวัฒนธรรม

นายสุชาติ สุวรรณวงค์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หัวหน้างานกีฬา

นายภาสันต์ วิชานงค์

ช่างเทคนิค

นายพงศธร ทองแสง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายสิทธิชัย หนูบางโก

พนักงานทั่วไป

นายกัมพล พิมสาร

พนักงานทั่วไป

นายทศพล สมพรมทิพย์

พนักงานทั่วไป

นายสุเมธ หลิวประเสริฐ

พนักงานทั่วไป
sport index